Welkom 

Boom-trajecten biedt integrale individuele begeleiding aan mensen die het door psychische problemen niet (meer) lukt om het leven op de rit te krijgen en mee te doen in de maatschappij.

Met integrale aanpak bedoelen we een samenhangende aanpak waarbij aandacht is voor alle leefgebieden en alle vraagstukken waar een cliënt mee te maken heeft.

Voor Boom-trajecten is een goede werkrelatie met de cliënt de basis voor hulp en steun.

We werken vanuit Presentie en bouwen van daaruit een werkrelatie met de cliënt op die tegen een stootje kan.

Onze ondersteuning is in eerste instantie gericht op verandering. Als dit het beste te bereiken lijkt door middel van behandeling en de cliënt staat hier voor open, dan zetten wij ons netwerk in om passende behandeling te vinden. Als dit het beste te bereiken lijkt door “doen”, gaan wij samen met de cliënt op zoek naar een goede daginvulling.

Uiteraard kan het zo zijn dat voorliggende problemen zoals fysieke belemmeringen of financiële zorgen ook moeten worden aangepakt.

Spelen er in het leven van de cliënt praktische acute problemen dan werken we met het 8 fasen model (zie www. movisie.nl/effectieve interventies). Met deze methode wordt er op een praktische, gestructureerde manier gewerkt aan de gehele situatie op basis van de vraag van de cliënt.

Gaat het bij de hulpvraag om levensvragen en identiteitsproblematiek dan werken we op een manier die zich kenmerkt door Presentiebenadering.

In het hulpverleningsproces maken we naast huisbezoeken ook gebruik van algemene Online-hulpverlenings- middelen zoals E-mail en Whatsapp.

BOOM-trajecten heeft een humanistische identiteit. 

- register voor Maatschappelijk Werkers

- register voor GGZ-agogen

- geregistreerd in het registerplein onder nummer 461024880

Copyright 2018 Boom Trajecten - Ontwerp en techniek LauwersDesign